Regulamin sprzedaży dostępu do platformy on-line
„CUD Uważności dla Mam”

Nazywam się Anna Kuszewska-Sprawka i jestem twórcą platformy on-line „CUD Uważności dla Mam”, który możesz kupić pod adresem https://uwaznamama.pl/CUD/

Moje dane rejestrowe:
Manufaktura Spokoju Anna Kuszewska-Sprawka
Kraszewskiego 47
20-463 Lublin
NIP 9462673270

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, dostępnych formach płatności, czy postępowaniu reklamacyjnym.

W razie jakichkolwiek pytań, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail kontakt@gmail.com.

Pozdrawiam i życzę udanych zakupów
Anna Kuszewska-Sprawka

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1) Platforma on-line – platforma on-line pt. „CUD Uważności dla Mam” którego twórcą jest Sprzedawca,
2) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
3) Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
4) Operator Płatności – PayU,
5) Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://uwaznamama.pl/regulamin,
6) Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://uwaznamama.pl,
7) Sprzedawca – Anna Kuszewska-Sprawka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Manufaktura Spokoju – Anna Kuszewska-Sprawka”, ul. Kraszewskiego 47
20-463 Lublin, NIP: 9462673270

§ 2
Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż dostępu do platformy on-line oraz świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci dostępu do platformy on-line.
2. Usługa, o której mowa w ust. 1 powyżej, świadczona jest na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem platformy on-line.
3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
1) dostęp do Internetu,
2) standardowy system operacyjny,
3) standardowa przeglądarka internetowa,
4) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
4. Do korzystania z platformy on-line konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
1) dostęp do Internetu,
2) standardowy system operacyjny,
3) standardowa przeglądarka internetowa,
4) standardowy pakiet biurowy (np. Microsoft Office, OpenOffice, LibreOffice),
5) standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),
6) standardowy odtwarzacz plików wideo (np. WindowsMediaPlayer),
7) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
5. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
6. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie.
7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Strony, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
8. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Strony. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Strony.
9. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Strony, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@uwaznamama.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Strony. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.
10. Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto.

§ 3
Prawa własności intelektualnej

1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że platforma on-line stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści z platformy on-line przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 4
Zakup Kursu

1. W celu zakupu dostępu do platformy on-line, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
1) wybrać wariant dostępu do platformy on-line spośród dostępnych na Stronie:
i. płatności cykliczne w wysokości 34,90 zł za miesiąc dostępu do platformy on-line, opłaty pobierane miesięcznie, lub
ii. płatność jednorazowa za 6 miesięcy z góry w wysokości 174,50 zł z dostępem do platformy on-line na 6 miesięcy (dostępna w sprzedaży nieregularnie).
2) Kliknąć w przycisk „Kup teraz”,
3) wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności – wybór sposobu płatności ogranicza się do wyboru Operatora Płatności, ponieważ jedyną formą płatności za dostęp do platformy on-line jest płatność elektroniczna za pośrednictwem wybranego Operatora Płatności,
4) zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
5) kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
2. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za dostęp do pltaformy on-line.
3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci dostępu do platformy on-line uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
4. Kupujący zawierając umowę na dostęp do platformy on-line wyraża zgodę na cykliczne, co miesięczne pobieranie przez Operatora Płatności (PayU S.A) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości opłaty za miesięczny abonament. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu.
5. Kupujący w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności (PayU S.A.). PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Kupującego unikalnego identyfikatora za pomocą którego Kupujący cyklicznie dokonuje płatności na rzecz dostępu do platformy on-line.
6. Sprzedający może wystawić fakturę, przy czym kwota na fakturze nie będzie zawierać podatku VAT, ponieważ Sprzedający nie jest płatnikiem VAT. Faktury doręczane są w formie elektronicznej.

§ 5
Udostępnienie dostępu do platformy on-line

1. Dostęp do platformy on-line zostanie udostępniony Kupującemu w następujący sposób: W dniu zakupu dostępu do platformy on-line, kupujący otrzyma maila z danymi do logowania do platformy. Klient otrzymuje dostęp do wszystkich materiałów, które zostały dodane do platformy od momentu jej utworzenia, oraz otrzymuje dostęp do nowych treści każdego 1 kalendarzowego dnia nowego miesiąca. Jeśli data publikacji treści ulegnie przesunięciu, Kupujący otrzyma wiadomość e-mail z informacją o zmianie daty publikacji nowych treści.
2. Kupujący ma nieograniczony dostęp do platformy przez cały czas opłacania cyklicznych płatności. W momencie odstąpienia od umowy i rezygnacji z płatności cyklicznych, Kupujący ma dostęp do platformy do końca kalendarzowego miesiąca, za który uiścił ostatnią opłatę.

§ 6
Odstąpienie Konsumenta od umowy

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w dowolnym terminie od momentu zakupu dostępu do platformy.
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@uwaznamama.pl.
4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https:// https://uwaznamama.pl/formularz-zwrotu jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Sprzedający anlujue płatności cykliczne w ciągu 3 dni od otrzymania prośby od Konsumenta. Konsument zostanie poinformowany drogą elektroniczną o potwierdzeniu anulowania płatności. Dostęp do platformy dla Konsumenta będzie możliwy do końca miesiąca kalendarzowego, za który uiścił opłatę.

§ 7
Odpowiedzialność za wady

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu dostęp do platformy on-line wolny od wad.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli platforma on-line ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę platformy on-line, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
4. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://uwaznamama.pl/formularz-reklamacyjny/ jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§ 8
Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://uwaznamama.pl/polityka-prywatnosci

§ 9
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 10
Pozostałe postanowienia

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie będą miały powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz Prawa Konsumenckiego.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen na Stronie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 05/11/2018.

Regulamin sprzedaży kursu on-line „Spokojna i Uważna Mama w 21 dni”

 

Nazywam się Anna Kuszewska-Sprawka i jestem twórcą kursu on-line, który możesz kupić pod adresem https://uwaznamama.pl/kurs21dni/

Moje dane rejestrowe:

Manufaktura Spokoju Anna Kuszewska-Sprawka
Kraszewskiego 47
20-463 Lublin

NIP 9462673270

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, dostępnych formach płatności, czy postępowaniu reklamacyjnym.

W razie jakichkolwiek pytań, jestem do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail kontakt@gmail.com.

Pozdrawiam i życzę udanych zakupów

Anna Kuszewska-Sprawka

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Kurs – kurs on-line pt. „Spokojna i Uważna Mama w 21 dni”, którego twórcą jest Sprzedawca,
 • Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 • Konsumentosoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • Operator Płatności – PayU,
 • Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://uwaznamama.pl/regulamin,
 • Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://uwaznamama.pl,
 • Sprzedawca – Anna Kuszewska-Sprawka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Manufaktura Spokoju – Anna Kuszewska-Sprawka”, ul. Kraszewskiego 47
  20-463 Lublin, NIP: 9462673270

§2 Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Kursu oraz świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Kursu.
 2. Usługa, o której mowa w ust. 1 powyżej, świadczona jest na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Strony.
 3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Do korzystania z Kursu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. standardowy pakiet biurowy (np. Microsoft Office, OpenOffice, LibreOffice),
  5. standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),
  6. standardowy odtwarzacz plików wideo (np. WindowsMediaPlayer),
  7. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 5. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Strony, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 8. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Strony. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Strony.
 9. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Strony, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@uwaznamama.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Strony. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.
 10. Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto.

§Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że Kurs stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie Kursu przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do Kursu i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§4 Zakup Kursu

 1. W celu zakupu Kursu, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
  • wybrać wariant Kursu spośród dostępnych na Stronie,
  • kliknąć w przycisk „Kup teraz”,
  • wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności – wybór sposobu płatności ogranicza się do wyboru Operatora Płatności, ponieważ jedyną formą płatności za Kurs jest płatność elektroniczna za pośrednictwem wybranego Operatora Płatności,
  • zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
  • kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 2. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za Kurs.
 3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Kursu uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

§5 Udostępnienie Kursu

 1. Zakupiony Kurs zostanie udostępniony Kupującemu w następujący sposób: W dniu zakupu Kupujący otrzyma dane do logowania się do platformy, następnie materiały kursowe zostaną aktywowane 25 marca 2019.  Materiały kursowe z pierwszego dnia kursu zostaną udostępnione 25 marca 2019 roku, materiały na kolejne dni będą udostępniane sukcesywnie każdego kolejnego dnia. (np. Materiały kursowe z drugiego dnia zostaną udostępnione 26 marca 2019 r. itd.).
 2. Po ukończeniu kursu, czyli po upływie 21 dni od startu kursu, materiały kursowe będą dostępne dla Kupującego przez kolejne 3 lata, Kupujący będzie miał także dostęp do aktualizacji i kolejnych edycji kursu.

§Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https:// https://uwaznamama.pl/formularz-zwrotu jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§7 Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Kurs wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Kurs ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę Kursu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem  https://uwaznamama.pl/formularz-reklamacyjny/  jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. 

§8 Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://uwaznamama.pl/polityka-prywatnosci

§9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§10 Pozostałe postanowienia

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen na Stronie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 13/05/2018.